Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch

Kế hoạch